Skip to main content

 

Denominació Social: Lokimica, S.A.
Nom Comercial: Laboratorios Lokimica
Domicili Social: Pol. Ind. Pla de la Vallonga, C/ 8 – Nums: 1 y 3 – Ap. de Correos 5.008 – 03006 ALICANTE
CIF / NIF: A-03063963
Teléfon: 902 107 950
Fax: 965 101 934
e-Mail: lokimica@lokimica.es
Nom de domini: lokimica.com

Objete

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observància i compliment rigorós de les disposicions ací exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol classe de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié al mateix.

El lloc web del prestador pot usar galetes (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes usades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’usaran les galetes per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap classe de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Això no obstant, i en compliment del disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas del bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Això no obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromés amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte dels següents aspectes:

  • Dades del Responsable del tractament.
  • Dades tractades.
  • Fitxer en el qual s’emmagatzemen.
  • Finalitat del tractament.
  • Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
  • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.
Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i /o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparéixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’Alacant.