Skip to main content

Prestació de servei de gestió de plagues (UNE 16636)

Estableix els requisits i competències que han de complir els proveïdors professionals de serveis de control de plagues.

L’objectiu de la CEPA és proporcionar a la indústria del sector una ferramenta proactiva, que potencie l’actuació responsable i professional de les empreses, i que ajude a millorar la imatge del sector davant del públic i les autoritats.

Descarregar el certificat

Sistema de gestió del medi ambient (ISO 14000)

Ofereix la possibilitat de sistematitzar, els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen en l’organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

Descarregar el certificat

EMAS (EMAS AENOR)

El Reglament europeu EMAS (en les seues sigles en anglés «Eco-Management and Audit Scheme») defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals obert a qualsevol mena d’organització a escala internacional i independentment de la seua activitat.

Proposa una sistemàtica eficaç per a ajudar a les organitzacions a gestionar i millorar de manera contínua el seu desenvolupament ambiental. Aquest Reglament està basat en la norma ISO 14001, tanmateix, EMAS conté requisits propis que el converteixen en un model d’excel·lència per a la gestió ambiental.

Descarregar el certificat

Sistema de gestió de qualitat (ISO 9000)

Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb les seues característiques específiques i implementades de manera eficaç, ajuda a l’organització a centrar, organitzar i sistematitzar els processos per a la gestió i la millora, es potencia l’enfocament cap a la gestió eficient, l’anàlisi del context en el qual les empreses desenvolupen les seues activitats i la consideració dels riscs associats.

Descarregar el certificat

Seguretat i salut en el treball (ISO 45000)

Resulta la ferramenta idònia per a totes aquelles organitzacions amb voluntat de millora contínua, independentment de la seua grandària, tipus i sector, per a la gestió dels seus riscs per a la SST essent més eficaces i eficients, reduint els accidentes i malalties, augmentant l’operativitat en disminuir les situacions d’emergències i baixes laborals.

Descarregar el certificat

Responsabilitat social corporativa (GRI)

GRI (Global Reporting Initiative) és la institució de referència a escala internacional per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat, documents on les organitzacions informen sobre els aspectes econòmics, mediambientals i socials de les seues activitats, productes i serveis.

Esquema nacional de Seguretat (ENS)

L’Esquema Nacional de Seguretat és una Llei que genera les condicions necessàries per a la confiança en l’ús dels mitjans electrònics. Per a això, estableix una sèrie de mesures que garantisquen la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics, permetent l’exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans.

L’esquema estableix la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics i està constituït per principis bàsics i requisits mínims que permeten una protecció adequada dels sistemes d’informació, serveis i la seua informació. L’ENS és un esquema inspirat en la família d’estàndards ISO 27000.

Seguretat de la informació (ISO 27000)

Els Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) són el mitjà més eficaç de minimitzar els riscs, en assegurar que s’identifiquen i valoren els processos de negoci i/o serveis de TI, actius i els seus riscs, considerant l’impacte per a l’organització, i s’adopten els controls i procediments més eficaços i coherents amb l’estratègia de negoci.

La informació és un dels principals actius de les organitzacions. La defensa d’aquest actiu és una tasca essencial per a assegurar la continuïtat i el desenvolupament del negoci, i també és una exigència legal (protecció de la propietat intel·lectual, protecció de dades personals, serveis per a la societat de la informació), i a més trasllada la confiança als clients i/o usuaris.

Descarregar el certificat