Skip to main content

Compromesos amb el medi ambient

Com a empresa socialment responsable Lokímica compta amb una política ambiental encaminada a disminuir l’impacte dels seus treballs en el medi en el qual es desenvolupa. Per a això, l’organització compta amb alts estàndards de qualitat i plans d’avaluació i minimització de l’impacte ambiental.

Control d’aspectes ambientals

LOKÍMICA identifica els aspectes ambientals Directes, Indirectes i Potencials que es deriven de les activitats i serveis sobre els quals té influència. Per a això es consideren les condicions de funcionament normals i possibles situacions d’emergència.

Aspectes ambientals directes

Identifiquem els aspectes directament relacionats amb els nostres treballs que poden posar en risc la salut del medi on actuem.

En situacions de normalitat, la identificació es realitzarà mitjançant un examen de les instal·lacions, processos, activitats o productes diferenciats pels següents grups:

 • Abocaments.
 • Residus.
 • Consums.
 • Emissions de Gasos i Sorolls.
Aspectes ambientals indirectes

Els aspectes ambientals indirectes són causats per subcontractistes i/o proveïdors de serveis. En aquest sentit, LOKÍMICA realitza un control i seguiment d’aquests, tenint-los en consideració a les nostres avaluacions.

Es realitza un seguiment als proveïdors de serveis respecte al seu comportament ambiental, fent-los saber la política mediambiental de LOKÍMICA i la necessitat d’implicació i compromís amb la millora mediambiental dels serveis que ens presten.

Aspectes ambientals potencials

Realitzem tasques d’identificació i avaluació d’aspectes ambientals potencialment nocius en situacions d’emergència o accident. Avaluem la probabilitat d’ocurrència, repercussió social i severitat de les conseqüències en situacions:

 • Vessament de residus perillosos.
 • Incendis.

Sistema de gestió integrat

Hem establert, documentat i implantat un Sistema Integrat de Gestió sota els requisits de les normes ISO 9000, ISO 14000, OSHAS 18000, ISO 27001 i realitzem els nostres serveis basant-nos en la norma UNE 16636 sobre Serveis de control de plagues, el Reglament CE 1221/2009 (EMAS III) i apliquem criteris d’assegurament de la innocuïtat dels aliments.

El Sistema Integrat de Gestió està format pels següents documents:

Complim els objectius mediambientals

Durant l’any 2019 hem:

 • Reduït les nostres emissions de CO2 un 3% respecte a l’any anterior.
 • Invertit més de 600.000€ en la nostra flota de vehicles amb etiqueta Eco i Zero emissions de la DGT.
 • Reduït el consum d’insecticides un 2% respecte al 2018.
 • Disminuït el consum de Rodenticitat un 2% en comparació al 2018.

Comprometuts amb les persones

A Lokímica cuidem a totes aquelles persones relacionades de manera directa o indirecta amb la nostra organització. Per a això comptem amb polítiques encaminades a fomentar la igualtat d’oportunitat tant a la nostra empresa com a la societat.

Compromís amb els nostres treballadors

Pla Inserció socio-laboral

Estem convençuts que donar oportunitats a les persones amb dificultats socials i/o amb diversitat funcional redunda en una millora de tota la societat.

Per això comptem amb un pla de contractació de persones amb minusvalidesa reconeguda major o superior al 33% i de persones immigrants extracomunitàries inscrites en el moment de la seua contractació com a desocupades un termini mínim de 6 mesos continuats.

LOKÍMICA identifica els aspectes mediambientals Directes, Indirectes i Potencials que es deriven de les activitats i serveis sobre els quals té influència. Per a això es consideren les condicions de funcionament normals i possibles situacions d’emergència.

Pla d’Igualtat efectiva

LOKÍMICA estableix dins de la seua Estratègia en Responsabilitat Social Corporativa iniciatives i mesures encaminades a aconseguir un equilibri entre la vida personal, familiar i laboral dels seus empleats així com la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Per això fomentem:

 • Gaudir de les baixes per maternitat i de les reduccions de jornada quan siga el cas.
 • Augmentem en nombre any rere any la contractació de dones, promocionant-les constantment a llocs de responsabilitat dins de l’estructura organitzativa de l’empresa.
Manteniment i qualitat en l’ocupació

Treballem en la millora de distints indicadors laborals.

 • Temporalitat: 71’5% de la nostra plantilla és fixa.
 • Localització: 78% dels nostres treballadors són locals.
 • Remuneració: La majoria de les nostres categories professionals es troben remunerades per damunt d’allò que marca el conveni.

Compromís amb la comunitat

Per mitjà de les nostres accions d’obra social, participem amb diverses activitats que, a escala local, tenen com a finalitat la millora en la qualitat de vida de la ciutadania.